Omezená nabídka volných ploch pro podnikatelský rozvoj a rostoucí náročnost přípravy greenfieldů obrací pozornost investorů stále častěji k bývalým průmyslovým objektům, opuštěným vojenským a zemědělským areálům. O investicích do brownfieldů jsme si povídali se zástupcem agentury CzechInvest Jiřím Burešem.

Jak dlouho u nás projekty týkající se brownfieldů a investice do nich probíhají?

Pokud budeme brát v potaz širší historický kontext, regenerací průmyslových staveb jsme se zabývali odjakživa. Mohli bychom uvést například program velké pražské asanace z přelomu 19. a 20. století, kdy se rekonstruovaly celé městské čtvrti, včetně částí Starého Města. S brownfieldy, tak jak je vnímáme dnes, však pracujeme až od 90. let minulého století. Tedy od doby, kdy Česká republika stála před úkolem velké restrukturalizace průmyslu a s ní související rekonstrukcí již nevyužívaných areálů.

Investice do brownfieldů je tedy až porevoluční fenomén?

Ano. Ve světě se k podobným rekonstrukcím dostávali dříve, probíhaly ve velké míře už v 60. letech minulého století.

Jsou proto naše brownfieldy něčím unikátní?

Neřekl bych, že se vymykají kvůli časové prodlevě. Spíš odráží rozložení našeho předrevolučního průmyslu. Hodně brownfieldů vzniká na územích vzniklých po těžbě, časté jsou také bývalé vojenské areály či velké zemědělské areály.

Jaké jsou výhody a nevýhody brownfieldů ve vztahu k investorům?

Velkou výhodou brownfieldů bývá jejich lokalita. Často jsou totiž umístěny v intravilánech obcí, mají dobrou dopravní obslužnost, infrastrukturu a nabízí tím pádem investorům možnost velmi výhodného zhodnocení vložených prostředků. Atraktivní bývá i jejich velká rozloha, což platí zejména v případě bývalých vojenských areálů. Nejúspěšnější projekty revitalizace brownfieldů proběhly právě na bývalých letištích, jako jsou plzeňská Borská pole nebo žatecký Triangle. Každý brownfield je však individuální případ. Existují například areály s velkou ekologickou zátěží, do kterých je složité investovat bez zajištěných dotací na její sanaci.

Jiří Bureš

Existuje nějaká ucelená strategie státu zaměřená na revitalizaci brownfieldů a na investice do nich?

Česká republika má vypracovanou Národní strategii regenerace brownfieldů, na které se CzechInvest dlouhodobě podílí. Dokument zastřešuje veškeré koncepce státní podpory a dotačních programů do roku 2015, v současnosti se pracuje na jeho aktualizaci.

Na koho dotační programy cílí?

Cílí na obce, kraje a další veřejné subjekty. CzechInvest administruje dva programy: Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů. Ten druhý je poměrně nový, byl zahájen v roce 2017. Je zaměřen na tři strukturálně postižené kraje, tedy Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký, a na další hospodářsky postižené regiony. V budoucnu bychom ho chtěli rozšířit na celou Českou republiku.

Existují i státní programy cílené na investory?

Podnikatelům a investorům nemůže být státní podpora poskytována. Mají však k dispozici programy Evropské unie, například Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ve kterém existuje přímo výzva na rekonstrukci nemovitostí.

Je součástí zmíněných programů i databáze brownfieldů, kterou CzechInvest spravuje?

Je s nimi částečně spojena. Samotná národní strategie vznikla poté, co do České republiky vstoupila společnosti Hyundai. Stát se tehdy v rámci memoranda zavázal, že velké investice tohoto typu budou vznikat právě na brownfieldových lokalitách. Zároveň byla zahájena i vyhledávací studie, jejímž výstupem je právě národní databáze brownfieldů.

Brownfieldy.eu

Informační portál a národní databáze brownfieldů, která eviduje vybrané lokality, poskytuje přehled o počtu, charakteru a vývoji brownfieldů na území České republiky. Veřejná část databáze slouží jako nabídka lokalit pro investory.

Jak rozsáhlá je databáze a jak ji lze využívat?

Databáze má dvě složky. Neveřejná slouží především pro statistické účely, využíváme ji buď my, nebo další veřejné subjekty, které například připravují dotační programy a potřebují o brownfieldech v České republice specifická data. Veřejná část je dostupná na adrese brownfieldy.eu, obsahuje zhruba 450 lokalit s veškerými dostupnými informacemi. Je volně přístupná, nahlížet do ní může každý.

O které druhy brownfieldů mají investoři největší zájem?

Podle našich zkušeností hraje největší roli lokalita a náročnost regenerace území. Největší zájem je tedy logicky o objekty v intravilánech obcí napojených na dálnice, které jsou dobře zasíťovány a ve kterých neprobíhal žádný ekologicky náročný provoz.

Jaký máte výhled do budoucna? Bude o brownfieldy vyšší zájem?

V rámci České republiky zaznamenáváme nedostatek volných ploch pro další podnikatelský rozvoj a příprava greenfieldů je dnes daleko náročnější, než tomu bylo v minulosti. Domníváme se proto, že bude stále větší zájem o brownfieldy, a to i v lokalitách, které doposud nebyly tolik poptávány. Například v bývalých průmyslových areálech v menších okresních městech nebo v obcích mimo přímý dosah dálniční sítě.

Je jich u nás dostatek na to, aby byl tento zájem uspokojen?

To se samozřejmě dá těžko odhadnout, ale řekl bych, že ano. Jak jsem již uvedl, v současnosti máme v databázi asi 450 lokalit, v neveřejné části jich je ještě daleko více, zhruba 3500. Jde o brownfieldy, ke kterým se pojí nějaké komplikace – například majetkoprávní spory, ekologická zátěž a podobně. Domníváme se, že zvýšený zájem způsobí, že se developeři budou zaměřovat i na ně. Z hlediska investicí jsou brownfieldy určitě velmi zajímavá oblast. Každému, kdo má zájem o ucelený náhled do jejich problematiky, bych doporučoval navštívit naše stránky brownfieldy.eu, kde jsou všechny informace, včetně odkazu na národní databázi, přehledně k dispozici.

CzechInvest

Státní příspěvková organizace působící pod Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jejím cílem je podpora malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury a získávaní přímých zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. CzechInvest rovněž zastřešuje oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, zajišťuje činnosti spojené s přípravou, vyhlašováním a administrací projektů podporovaných z prostředků Evropské unie i ze státního rozpočtu.

Friend Email
Enter your message