Po dokončení stavby nemovitosti si ji může uživatel od developera odkoupit, nebo zůstat v nájmu. Pro většinu firem je výhodnější uzavřít nájemní smlouvu, na trhu se však objevují i společnosti, pro něž je zajímavé budovu získat do vlastnictví.

Built-to-own

Výstavba do vlastnictví (built-to-own, BTO) představuje variantu, kdy po dokončení stavby přechází její vlastnictví na uživatele. Tuto variantu nenabízejí všichni developeři.

Developer budovu staví na svém pozemku vždy pro konkrétního zájemce a na míru jeho požadavkům, pro stavbu zajistí všechna potřebná povolení. Vzájemný vztah je ošetřen smlouvou o dílo, v níž jsou definovány jednotlivé milníky stavby, způsoby jejich financování a hlavně detaily převodu vlastnictví stavby (jde o tzv. EPC kontrakt = smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, kde dodavatel ručí za kompletní dodávku díla, včetně uvedení do provozu). Po převzetí stavby si již nový majitel zajišťuje správu budovy ve vlastní režii.

Důvody, proč firma preferuje výstavbu do vlastnictví, mohou být rozličné. Developer například disponuje pozemkem ve velmi atraktivní lokalitě, kde se již nenacházejí jiné volné pozemky, a firma chce mít svou halu právě v této lokalitě. Vlastnictví nemovitosti je pro ni zároveň výhodné, neboť má zajištěnu dlouhodobou návaznost kontraktů nebo vlastní dostatek volných finančních prostředků na další rozvoj a současně si může dovolit investici do nové budovy. Pokud by firma čekala na volný pozemek nebo hledala a zařizovala koupi jiného pozemku, ztratí spoustu cenného času.

Built-to-suit

V rámci výstavby do nájmu (built-to-suit, BTS) zůstává po dokončení stavby budova ve vlastnictví developera a uživatel budovy platí nájemné. Na českém trhu tento typ výstavby výrazně dominuje, neboť je mnohem flexibilnější.

Nájemce se po uplynutí nájemní smlouvy může rozhodnout, zda v budově zůstane, svou výrobu přestěhuje, nebo třeba developera požádá o dostavbu dalších prostor (pokud to je možné). Příklad: firma má uzavřený kontrakt s odběratelem náhradních dílů na pět let a je pro ni tedy výhodné uzavřít nájemní smlouvu na stejné časové období. Nedojde-li k prodloužení kontraktu, firma opustí pronajaté prostory a nemusí se starat o hledání jejich nového majitele.

Ani v případě built-to-suit neztrácí nájemce možnost nechat si upravit prostory na míru (zvýšení stropu, navýšení nosnosti podlah aj.). Tyto zvýšené náklady nad standardní požadavky může nájemce uhradit buď jednorázově (cash), nebo požádat o rozpočítání do nájmu (podle délky nájmu na metr čtvereční). Dalšími výhodami nájemního vztahu jsou možnost využít pobídky developera (fit-out contribution) a zajištění správy nemovitosti ze strany developera.

Friend Email
Enter your message