Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky poskytují přesná čísla. A v mnohém překvapí! Srovnali jsme aktuální ročenku, ze které přinášíme data v grafice, s údaji uváděnými v roce 2007. Zjistili jsme, že sice ubylo orné půdy a přibylo zastavěných ploch, ale máme více lesů a rybníků.

Orné půdy i ploch s trvalým travním porostem ubylo, podíl zemědělské půdy obecně klesl o 46 029 hektarů. Její výměra od roku 1989 poklesla celkově o 8 %. Zastavěné plochy je více o 2023 hektarů, ostatní plochy (počítáme sem například silnice nebo železnici) se rozrostly o 19 190 hektarů. Z Česka se však nestává betonová džungle, jak se může zdát a jak se občas někde můžete dočíst. Ekologická představa o planetě žije ve stereotypu, že ubývá lesů a rybníků – ve skutečnosti je tomu naopak.

Od roku 2007 máme v Česku o 20 703 hektarů lesního porostu víc. Od poválečného období dokonce plocha lesů vzrostla o 154 tisíc hektarů. Přibývá i rybníků – za deset let evidujeme o 4 455 hektarů víc! Vznikly i nové chmelnice, kterých je o 717 hektarů více. Za posledních deset let naopak překvapivě ubylo ploch s vinicemi, rozdíl je 929 hektarů.

Pokud k orné půdě připočteme zahrady, ovocné sady, chmelnice, vinice a trvalé travní porosty, zjistíme, že jde o více než polovinu výměry České republiky – 53,4 % území. Výměra 2,669 milionu hektarů lesů představuje 33,9 %. Zastavěné plochy a nádvoří v tomto srovnání zabírají jen zlomek území – jde pouze o 1,7 % z celkové výměry.

Friend Email
Enter your message